Az intézmény környezeti nevelési és fenntarthatóságra nevelési szempontú bemutatása

A gyerekek nap mint nap érzékelhetik, tapasztalhatják, milyen változásokon megy keresztül a Földünk, országunk, szűkebb környezetünk. Újságokból, tévéből értesülünk azokról a katasztrófákról, károkról, amelyek a bolygónkat veszélyeztetik. Sajnos a természeti katasztrófák mellett mi emberek is okozói vagyunk a környezet pusztulásának. Ezt városunkban is megfigyelhetjük. Célunk tudatosítani diákjainkban, hogy csak környezettudatos magatartással lehet ezeket a folyamatokat lelassítani. Eredményt csak a hatékony megelőzés biztosíthat. A tanulókon keresztül a családok környezetkímélő szemléletének kialakítását is fontosnak tartjuk.

Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítani, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani.

 


Környezeti nevelés színterei iskolánkban

Hagyományos tanórai oktatásszervezésben

A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Változatos módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is.

Nem hagyományos tanórai keretben

Tanulóinkat a saját környezetükkel kapcsolatos aktivitásra neveljük.

 • osztályterem, folyosó szépítése, tisztán tartása
 • az iskola udvarán növények, fák ültetése, gondozása
 • madáretetők kihelyezése, madarak etetése
 • papírgyűjtés
 • elemgyűjtés
 • fémdobozok gyűjtése

Kirándulásokon, táborokban a természet megismerésére, szeretetére, védelmére tanítjuk a gyerekeket.

 • kirándulások, táborok
 • túrázások
 • erdei iskola

Megismertetjük tanulóinkat a lakóhelyük közelében található természeti értékekkel.

 • séta a környéken
 • megfigyelési feladatok
 • terek, parkok gondozása
 • meglévő értékek védelme

Különböző hulladékgyűjtési akciókat szervezünk, beszélünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról.

 • papírgyűjtés
 • elemgyűjtés
 • PET palack

A gyerekeket energiatakarékosságra neveljük.

 • vízfogyasztás csökkentése
 • takarékos világítás

Segítjük tanulóink kerékpáros és gyalogos közlekedését.

 • kerékpártárolók biztosítása
 • közlekedésbiztonsági ismeretek tanítása

Lehetőségeink szerint részt veszünk környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos versenyeken. Szorgalmazzuk tanulóink részvételét környezetvédelmi pályázatokon. A természettudományos szakkörök a környezettudatos nevelés fontos színterei.

Iskolán kívüli tevékenységek

Tanulóinkon keresztül a családok környezettudatosságának alakulását is befolyásolhatjuk.


Környezeti nevelésünk alapelvei, céljai

Alapelvek, jövőkép

A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kell kezelnünk:

 • legyen az egész életen át (élethosszig) tartó
 • intézményes és nem-intézményes formában egyaránt fontos
 • legyen interdiszciplináris (tudomány- és tantárgyközi megközelítés)
 • legyen „lokális” és „globális” egyszerre
 • legyen „aktuális” és „jövő orientált” egyszerre
 • legyen rendszerszemléletű
 • neveljen együttműködésre
 • neveljen problémamegoldásra
 • neveljen új értékrendszerre
 • legyen multikulturális

Tartsuk szem előtt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki!

Célunk, jövőképünk, hogy környezettudatos állampolgárrá váljanak tanítványaink. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani:

 • a környezettudatos magatartás és életvitelt
 • személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt
 • a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát
 • a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését
 • a rendszerszemléletet
 • tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését
 • az egészséges életmód igényét, és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket

Hagyományok ápolása:

 • iskolanap szervezése az egész iskolai közösség számára
 • a város nevezetességeinek feltérképezése
 • erdei iskolai programok szervezése, megvalósítása
 • osztályfőnöki órák környezetvédelmi témában
 • környezetvédelmi programok folytatása-hulladékgyűjtés
 • tantermek takarítása, díszítése
 • ősszel a falevelek összegyűjtése
 • kiselőadások, gyűjtőmunkák, könyvtár és IKT eszközök használatának szorgalmazása
 • osztálykirándulások, túrák, erdei iskolai foglalkozások, projektek, témahetek szervezése a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével

Szaktárgyi célok:

 • a szakórákon minden lehetőség megragadása környezeti nevelésre (pl. ember és környezete, kapcsolatok, természetismeret, a természet állapotának mérési módszerei)
 • a hétköznapi környezeti problémák megjelenítése a szakórákon (a környezetszennyezés hatása a természeti, és az épített környezetre, az emberre)
 • interaktív módszerek kipróbálása, alkalmazása (csoportmunka, önálló, kísérlet, problémamegoldó gondolkodást fejlesztő feladatok)

Fenntarthatóság

A fenntartható fejlődés a XXI. sz. nagy kihívása az emberiség számára. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink minél hamarabb életük aktív részévé tegyék ennek tudatos megvalósítását.

Törekszünk diákjainkban tudatosítani a következőket:

 • helyi értékek védelme, környezetvédelem
 • tudatos vásárlás
 • gyalogos és kerékpáros közlekedés fontossága
 • energiatakarékosság
 • szelektívgyűjtés, újrahasznosítás
 • emlékezzünk meg a jeles napokról

Iskolánk külső és belső megjelenésének tükröznie kell azt a szemléletet, hogy mindenki fontosnak tartja a környezet állapotának milyenségét, az esztétikus környezet biztosítását a hatékony munkavégzéshez.

Akkor ér sokat a szavakban átadott tudás, ha az iskola egész működése, a dolgozóinak személyes példája is tükrözi ezt. Ehhez mindenkinek – pedagógusoknak és technikai munkatársaknak egyaránt – tevékenyen hozzá kell járulnia a saját munkaterületén, tevékenysége során.


Az intézmény környezeti nevelési hagyományainak, szokásainak, rendszerszerű tevékenységeinek általános bemutatása
Iskolánkban évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos életmód kialakulására.

Ennek érdekében kidolgoztuk a moduláris oktatási programot „Egészséges életmód és környezetvédelem” témakörben. A programot a második és hatodik évfolyamon a környezetismeret tantárgy és az osztályfőnöki órák keretén belül valósítjuk meg. A moduláris oktatás cél- és követelményrendszerét iskolánk pedagógiai programja tartalmazza.

Iskolánk a TÁMOP 3.1.4. pályázaton belül négy évvel ezelőtt kidolgozott egy innovációt, melynek a „Környezettudatos magatartás kialakításának programja” címet adta.


A program célja:

Kiemelt célok:

 • Támogatni a kompetencia alapú oktatási programban előírt tanulási, tanítási folyamat korszerűsítését, fenntartását.
 • Segíteni a kompetencia alapú oktatás kiterjesztését.
 • A környezettudatos életmóddal kapcsolatos attitűdök kialakítása a gyerekek és a szülők körében.
 • Az innováció átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába. Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá. Szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén.
 • Pozitív érzelmi viszony kialakítása a természeti, társadalmi, tárgyi világ értékei iránt.
 • A közvetlen környezet felfedezésében tudatos, tervszerű, differenciált készség- és képességfejlesztés.
 • Olyan képességeket, készségeket helyezni a pedagógiai munka középpontjába, melyek a gyermek illetve felnőttek számára fontosak.
 • A pedagógiai munka kibővüljön az ismeretanyag átadásáról a képességfejlesztésre.
 • Pozitív pedagógiai rendszer kiépítése, mely olyan lehetőségeket ad a pedagógusok kezébe, amelyekkel a helyi közösséghez való aktív kapcsolódáson keresztül, a hátrányos helyzetű gyermekekben is kialakítható a környezettudatos magatartás.

Részcélok:

 • közvetlen környezet megismerésének kialakítása
 • „Zöld” szemléletű szokás-, és szabályrendszer kialakítása
 • növények, állatok gondozásának, védelmének fontossága
 • Mi lehet még belőle? –újrahasznosítási ötletek kidolgozása
 • hulladékgyűjtés szerepének tudatosítása
 • energiatakarékosság jelentőségének kialakítása a tanulókban

Az innováció teljes szövege az iskola honlapján olvasható. A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a környezetvédelmi vonatkozásokat.

Programjaink, melyek a környezetvédelem témakörhöz kapcsolódnak és a fenntarthatóság pedagógiáját szolgálják:

 • az iskola épületének, környezetének virágosítása, faültetés
 • osztályterem, folyosó szépítése
 • az iskola környezetének rendszeres takarítása, szemétszedés
 • hulladékgyűjtés (papír, elem, PET palack)
 • energiatakarékosság (víz, villany, ajtók-ablakok ellenőrzése)
 • megemlékezés a jeles napokról
 • témahét (Kincsünk az energia, Egészséges életmód)
 • védnökség a Honvédsírok felett
 • ÖKO – versenyen való részvétel. (Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő)
 • „Barangolás földön, vízen, levegőben” iskolánk által meghirdetett internetes verseny
 • természettudományos szakkör (Kis kémikusok)
 • családi nap az alsó tagozaton
 • szorgalmazzuk a gyalogos és kerékpáros közlekedést
 • közlekedésbiztonsági vetélkedő minden évben a rendőrség támogatásával
 • túrák, erdei iskola szervezése
 • kapcsolat testvériskolánkkal, a Budapesti V. Kerületi Váci Utcai Ének – Zenei Általános Iskolával, mely ÖKOISKOLA (A két iskola között együttműködési megállapodás született.)